a

Бүтээгдэхүүн

Зайны тооцоолуур

Panasonic проектор болон дэлгэцийн хоорондын зай болон дэлгэц рүү тусгах хэмжээ зэргийг тооцоолон гаргана.

Өгөгдсөн тоо нь зөвхөн тооцоолол гэдгийг анхаарна уу.

Version 2.32
Latest update: Sep 20, 2019